Stanovy / MCAZJ

MILITARY‘S CARS – Apači z Joudova z.s.

STANOVY SPOLKU
Úplné znění ke dni 4.3. 2017

MILITARY‘S CARS – Apači z Joudova z.s. ve smyslu Zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

Článek

 1. Název a sídlo
  1. Název spolku: MILITARY‘S CARS – Apači z Joudova z.s. (dále jen MC-AZJ)

  2. Sídlo MC-AZJ: Okřesaneč 5, 286 01 Čáslav

  3. IČ spolku: 70131988.

 2. Úvodní ustanovení

  1. MC-AZJ byl založen v souladu se Zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a to Ustavující schůzí dne 25. července 1999. Jeho právní poměry se řídí ustanovením § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

  2. MC-AZJ je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování a slučování společného zájmu, s působností na celém území České republiky. Je organizací provozující činnost spojenou s historickou vojenskou technikou. Zde se dobrovolně sdružují jednotlivci – majitelé a provozovatelé vojenské historické techniky, která byla a je v užívání nejrůznějších armád světa.

  3. MC – AZJ je reprezentantem své členské základny s celostátní působností. Spolupracuje s ostatními spolky obdobného zaměření a s orgány Státní správy.

  4. Vnitřní organizace MCAZJ, práva a povinnost členů i volených orgánů spolku se řídí těmito Stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle MC-AZJ.

  5. MC-AZJ byl zřízen na dobu neurčitou.

 1. Cíle poslání a principy MC-AZJ

  1. Sdružovat majitele historických, převážně vojenských vozidel za účelem mnohostranné výměny zkušeností z renovací a provozu historických vozidel.

  2. Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to zejména výběrem členských příspěvků a vlastní hospodářskou činností.

  3. Budovat a neustále zkvalitňovat vozový park a techniku za účelem jejího dochování budoucím generacím.

  4. Vést své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, k samostatnosti, ke zdravému vztahu k přírodě. V tomto duchu vychovávat mladou generaci mimo jiné i ke vztahu k vojenské historii a tradicím.

  5. Rozvíjet ducha vzájemnosti, tolerance a zdravé soutěživosti. Vykonávat činnost ku prospěchu svých členů.

  6. Zisk z činnosti MC-AZJ lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu MC-AZJ

 2. Hlavní činnost MC AZJ

  1. Hlavní činnost MC-AZJ směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslaní, tak jak jsou stanoveny v Čl. III., a to je prováděno zvláště prostřednictvím § 217 odst. 1 NOZ

  2. Pořádání srazů a prezentace vojenské a jiné historické techniky na veřejnosti.

  3. Provádění testační činnosti historické techniky ve prospěch MC-AZJ i dalších spolků s obdobným účelem, včetně jednotlivců nespolčených v žádné organizaci.

  4. Účast na srazích pořádaných jinými spolky.

  5. Žádná z hlavních činností MC AZJ není podnikáním ani jinou výdělečnou činností

 1. Vedlejší činnost MC AZJ

  1. Jelikož je provozování hlavní činnosti spojeno s náklady, může MC AZJ vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku MC AZJ. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

 2. Členství, práva a povinnosti, členské příspěvky

  1. Členství v MC – AZJ je dobrovolné.

  2. Členy se automaticky stávají všichni přítomní účastníci Ustavující schůze a to dnem jejího konání, jejich přímí potomci a dále ostatní zájemci dnem rozhodnutí Poradního ohně.

  3. Má formu pouze řádného členství, čekatele členství a ve výjimečných případech formu čestného členství.

  4. Žádost o členství podává žadatel členům rady starších.

  5. Řádnými členy se mohou stát fyzické osoby, které splňují následující podmínky:

   1. vlastní nebo spolu-vlastní jednostopé či dvoustopé vojenské vozidlo s pohonem minimálně 2 X 2, pás, polo-pás. Splnění této podmínky posuzuje klubová Testační komise.

   2. udržují vojenskou techniku v řádném technickém a provozuschopném stavu.

   3. jsou minimálně jeden rok pod čarou jako člen čekatel, splní veškeré podmínky přijetí za řádného člena, jsou aktivní atd. Všichni členové čekatelé jsou pod čáru zapisování dle pořadí podání přihlášky, dále mají veškeré povinnosti jako řádní členové. Nemohou se tát volebními delegáty.

  6. Práva a povinnosti řádných členů:
   1. Každý člen má právo a povinnost se podílet na činnosti MC – AZJ, podávat podněty a návrhy.
   2. Má právo a povinnost zúčastňovat se všech akcí pořádaných pro členy.
   3. Má právo a povinnost viditelně označit vozidlo a stejnokroj znaky spolku, má povinnost ctít symboly spolku.
   4. Má právo využívat služeb a veškerých výhod členství v MC – AZJ.
   5. Dodržovat platné zákony a právní předpisy.
   6. Dodržovat stanovy spolku a přijatá usnesení orgánů spolku.
   7. Volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku. Platí pouze pro řádné členy.
   8. Řádný člen MC-AZJ nesmí být řádným členem další jiné organizace nebo spolku se stejným nebo obdobným zaměřením.
   9. Řádně a včas platit členské příspěvky.
   10. Chránit a zachovávat dobré jméno spolku.
   11. Člen čekatel nebo čestný člen má právo pouze účastnit se výročního Poradního ohně, na které obdrží pozvání s hlasem poradním. Má povinnost šířit a propagovat dobré jméno MC-AZJ.
  7. Členství v klubu MC – AZJ zaniká na základě:
   1. Vystoupením na vlastní písemnou žádost.
   2. Vyloučením na základě rozhodnutí Poradního ohně.
   3. Zánikem MC – AZJ.
   4. Výstup člena z MC – AZJ může nastat pouze na výročním Poradním ohni a musí být oznámeno Náčelníkovi osobně.
  8. Rozhodnutím Poradního ohně je možné vyloučit toho, kdo:
   1. Nesplňuje podmínky Stanov.
   2. Stanovy hrubě a trvale porušuje.
   3. Vyloučení členové ztrácejí všechny nároky na jmění MC – AZJ. Jejich smluvní nebo jiné závazky nejsou jejich vyloučením dotčeny.
  9. Členské příspěvky
   1. Výše vstupního příspěvku je stanovena na 500,- Kč za řádného člena.
   2. Další členský příspěvek je ve výši 500,- Kč na rok a člena delegáta.
   3. Členský příspěvek pro člena čekatele je ve výši 250,- kč na rok.
   4. Členům, kterým zaniklo členství, vrácení příspěvku nepřísluší.
  10. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
  11. Spolek je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.
 3. Orgány spolku

  Organizační strukturu MC-AZJ tvoří:

  1. Nejvyšší orgán – Poradní oheň (Členská schůze)

  2. Statutární orgán MC-AZJ – Rada starších (Výkonný výbor)

  3. Další orgány MC-AZJ

   1. Hospodář

   2. Kontrolní komise

   3. Testační komise

  4. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

  5. Poradní oheň je tvořen shromážděním všech řádných členů spolku, ostatní orgány jsou volené. Statutární orgán spolku je volen veřejnou volbou Poradním ohněm s možností znovuzvolení.

  6. Funkční období volených orgánů jsou pětileté pokud není dále uvedeno jinak.

  7. Členství ve volených orgánech zaniká:

   1. Uplynutím funkčního období.

   2. Odvoláním člena voleného orgánu poradním ohněm pro hrubé porušení jeho povinností.

   3. Úmrtím člena

 4. Poradní oheň (Členská schůze)

  1. Řádní členové k výkonu svých práv na poradním ohni delegují své pravomoci. Volit a hlasovat na Poradním ohni jsou oprávněni pouze delegáti řádných členovů MC – AZJ.

  2. Delegátem se může stát pouze řádný člen. Delegáty určují skupiny řádných členů, většinou rodiny či jednotlivý řádný člen a schvaluje je poradní oheň. Delegáta může rovněž navrhnout Rada starších.

  3. Každý delegát má jeden hlas.

  4. Delegát není oprávněn hlasovat, pokud je proti němu vedeno řízení s možností jeho vyloučení.

  5. Poradní oheň tvoří řádní členové MC – AZJ a rozhoduje o všech záležitostech klubu.

  6. Poradní oheň je schopen se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů.

  7. platnému usnesení Poradního ohně je třeba souhlasu nadpolioviční většiny přítomných delegátů.

  8. Poradní oheň se koná jedenkrát ročně, zpravidla při výročí založení MC – AZJ.

  9. Poradnímu ohni přísluší na svých zasedáních rozhodovat především o těchto záležitostech:

  10. Volí Radu starších.

  11. Volí hospodáře, kontrolní a testační komisi.

  12. Schvaluje výsledky hospodaření za uplynulé účetní období.

  13. Odsouhlasí zprávu o činnosti za uplynulé období.

  14. Rozhoduje o přijetí či vyloučení člena.

  15. Rozhoduje o změnách či doplnění stanov.

  16. Ze zasedání Poradního ohně se pořizuje písemný zápis, který musí obsahovat všechny hlavní body jednání, návrhy, rozhodnutí, volby atd. Zápis musí být podepsán Náčelníkem a písařem.

  17. Návrh na změnu stanov je nutné podat písemně Náčelníkovi s uvedením důvodu.

  18. Náčelník k tomuto projednání, pokud je to neodkladné, svolá zvláštní Poradní oheň.

  19. Pro změnu stanov MC – AZJ je možné hlasovat při účasti 3/4 delegátů řádných členů s 3/4 většinovým hlasováním.

 5. Rada starších

  1. Rada starších je čtyřčlená a je volena Poradním ohněm z členů MC – AZJ na dobu neurčitou, tedy doživotně.

  2. Rada starších mezi sebou volí svého Náčelníka, 1. místopředsedu-jednatele a místopředsedu. Čtvrtým členem rady starších je automaticky předseda klubové testační komise.

  3. Narozdíl od ostatních členů Rady starších je náčelník zvolen dosmrtně.

  4. Rada starších se schází zpravidla jedenkrát za 1/4 roku.

  5. Usnáší se nejméně nadpoloviční většinou svých členů. Při hlasování 50/50 má rozhodující hlas náčelník.

  6. Rada starších vykonává svou práci bezplatně a považuje ji za čestné poslání.

  7. Ze zasedání Rady starších se pořizuje písemný zápis, který musí obsahovat všechny hlavní body jednání, návrhy, rozhodnutí, volby atd. Zápis musí být podepsán Náčelníkem a písařem.

 6. Jednatel

  1. jednání se státními či jinými úřady je určen 1. místopředseda-jednatel z pověření Náčelníka.

 7. Hospodář

  1. Hospodář odpovídá poradnímu ohni za hospodaření MC-AZJ, vede účetnictví a pravidelně při výročním Poradním ohni předkládá zprávu o hospodaření.

  2. Vede pokladnu MC-AZJ.

 8. Testační komise

  1. Testační komise je kontrolním orgánem MC – AZJ. Za svou činnost se zodpovídá Poradnímu ohni. Jejím hlavním úkolem je nepřipustit, aby se v klubu objevilo vozidlo nebo vojenská technika neodpovídající zásadám, které jsou dány těmito stanovami. Zároveň provádí další testační činnost v souladu se stanovami a dalšími obecně závaznými předpisy.

  2. Testační komise je stanovena Radou starších v počtu tří – šesti osob a to na dobu určitou, nejméně však na dobu jednoho roku.

  3. Členy testační komise mohou být řádní členové MC – AZJ s dostatečnými praktickými zkušenostmi, potřebnými osvědčeními atd.

  4. Předseda klubové testační komise je zároveň členem rady starších MC AZJ.

 9. Kontrolní komise

  1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem MC – AZJ. Za svou činnost odpovídá Poradnímu ohni a o své činnosti mu podává zprávu.

  2. Kontrolní komise je volena Poradním ohněm v počtu tří osob a to na dobu jednoho roku.

  3. Znovuzvolení pro následující období je nepřípustné.

  4. Jako člen kontrolní komise může být zvolena jen fyzická osoba, která nesmí být zároveň členem Rady starších.

 10. Majetek a hospodaření MC AZJ

  1. MC-AZJ hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy

  2. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, sponzorské dary, z dědictví a odkazů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

  3. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Čl. 3. Prostředky MC-AZJ nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří jiné odměny sjednané na základě platných smluv a odsouhlasené Radou starších a následně předložené na Poradním ohni.

  4. Za hospodaření s majetkem zodpovídá Statutární orgán spolku.

  5. S majetkem může být disponováno jen po schválení Rady starších, pokud je potřeba s majetkem disponovat neodkladně, může Náčelník disponovat s majetkem se souhlasem Hospodáře, avšak musí o schválení požádat zpětně Radu starších a to na nejbližším jeho jednání. Režijní náklady není nutno schvalovat, pouze o nich Předseda informuje Radu starších.

  6. Výdej finančních prostředků provádí Hospodář MC-AZJ a předkládá ho ke schválení Náčelníkovi. Podpisové právo k finančním operacím má Náčelník, Jednatel a Hospodář. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Poradním ohněm.

  7. Prostředky nevyužité do konce kalendářního roku se převádí do příštího roku.

 11. Zánik a lkvidace MC AZJ

  Spolek zaniká:

  1. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Poradního ohně.

  2. Pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

  3. V případě zániku MC-AZJ je jeho likvidační zůstatek rozdělen mezi stávající členy spolku. Podíl každého člena na likvidačním zůstatku je stejný. Likvidátora určí Rada starších.

 12. Závěrečná ustanovení

  1. Není-li v těchto Stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost MC-AZJ ustanovením § 214 a násled. Zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).

  2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení Členskou schůzí.

  3. Tyto stanovy nahrazují všechna předchozí znění Stanov spolku.

   V Leopoldově dne 4. 3. 2017