Zápis VPO 2017 / MCAZJ

ZÁPIS

z Výročního poradního ohně (VPO) klubu vojenské historické techniky MILITARY´S CARS APAČI Z JOUDOVA (dále MC-AZJ)

IČO: 70131988

Konané dne: 4. 3. 2017

A) Místo a doba konání:

Výroční poradní oheň MC-AZJ se konal v Leopoldově.

Začátek: 10.00 hod.

Konec: 11.45 hod.

B) Jména orgánů poradního ohně:

Náčelník: Karel Vačkář

Zapisovatel: Ivana Škrnová

C) Popis projednávání jednotlivých bodů VPO:

Náčelník MC-AZJ svolal Výroční poradní oheň s následujícím programem:

Prezentace delegátů: do 10.00 hod.

 1. Projednání změn v členské základně

 2. Změna stanov

 3. Volby orgánů MC AZJ

  1. Rada starších

  2. Kontrolní výbor

 4. Informace o pozastavení testační činnosti MC AZJ

 5. Informace o hospodaření MC AZJ

 6. Program činnosti MC AZJ

 7. Diskuze

Program jednání:

 1. Náčelník zahájil jednání a předal řízení VPO Ing. Jiřímu LUDVOVI
 2. Řídící konstatoval, že je přítomno 13 členů s oprávněním hlasovat z celkového počtu 18 a VPO je usnášení schopný.
 3. Řídící předložil VPO ke schválení následující změny v členské základně:
 • Marek MAJO, aby se stal z řádného, čestným členem MC AZJ

Schváleno jednomyslně

 • Aby byli přijati za člena MC AZJ František Štěrba a Jan Valdman

Schváleno jednomyslně

 1. Řídící konstatoval, že výše uvedeným schválením se počet členů oprávněných hlasovat zvýšil na 15 z celkového počtu 20 a schůze je oprávněna hlasovat i o změnách stanov MC AZJ
 2. Řídící představil navrhované změny stanov MC AZJ a požádal členy o jejich schválení:
  • Úprava forem členství na řádné, čestné a člena čekatele
  • Ustavení pozice Delegáta řádného člena s hlasovacím právem
  • Žádost o členství nemusí být písemná
  • Úprava statutárního orgánu MC AZJ – pouze Rada starších
  • Úprava kvóty na přijetí rozhodnutí Poradního ohně ze současných 3/5 na nadpoloviční většinu přítomných
  • Vyškrtnutí povinnosti tajných voleb Rady starších
  • Úprava počtu členů v Radě starších ze 7 na 4 a specifikace jejího složení na Náčelníka, 1. místopředsedu-jednatele, místopředsedu a předsedu testační komise
  • Ustanovení, že Náčelník má rozhodující hlas při paritě hlasování Rady starších
  • Pověření 1. místopředsedy-jednatele k jednání s orgány státní správy
  • Změna názvu revizorů účtů na Kontrolní komisi a zvýšení počtu jejích členů na 3
  • Další formální změny v souladu s NOZ

Schváleno jednomyslně

 1. Řídící požádal o potvrzení dřívějšího rozhodnutí Poradního ohně o změně názvu MC AZJ v souladu s NOZ. Nový název: Military´s cars Apači z Joudova z.s.

Schváleno jednomyslně

 1. Řídící představil kandidáty na členství v radě starších: Ing. Radomír Skoumal na pozici 1. místopředsedy a Ing. Jiřího Ludvu na pozici místopředsedy.

Schváleno jednomyslně

 1. Řídící představil kandidáty na členství v kontrolním výboru: Lubomír Jeřábek na pozici předsedy, Radek Vačkář a Miluše Jeřábková na pozici členů.

Schváleno jednomyslně

 1. Řídící požádal o potvrzení již dřívějšího rozhodnutí Poradního ohně o složení testační komise: Předseda: Petr Škrna, členové: Ing. Jiří Ludva, Karel Čapek, Lukáš Jírava

Potvrzeno jednomyslně

 1. Řídící předložil (v nepřítomnosti hospodáře) informaci o hospodaření MC AZJ a požádal o schválení, upustit v roce 2017 od placení členských (delegáta) příspěvků. Rada starších projedná návrhy na finační výdaje a předloží je ke schválení příštímu Poradnímu ohni.

Schváleno jednomyslně

 1. Ing. Skoumal předložil informaci o testační činnosti, kterou VPO vzal na vědomí a pověřil ing. Skoumala k dalšímu jednání v uvedené věci.
 2. Předseda testační komise informoval VPO o přijatých opatřeních k testacím klubové techniky
 3. Náčelník MC AZJ informoval VPO o programu akcí na rok 2017. VPO vzal jeho informaci na vědomí.
 4. V diskuzi podal
  • Ing. Skoumal informaci o přípravě účasti na leteckém dni v Čáslavi
  • Pavel Liška předložil návrhy k vypořádání nepotřebného majetku MC AZJ. Projedná Rada starších a předloží návrhy na příštím Poradním ohni.
  • Rada starších projedná návrh na pořízení stanu a předloží návrh příštímu Poradnímu ohni.
 1. Náčleník ukončil jednání, poděkoval všem za aktivní účast a pozval všechny k občerstvení.

Přílohy zápisu:

Č. 1 Prezenční listina

Č. 2 Stanovy.

Předsedající a zapisovatel valné hromady: …………………………………………………………………….

Ověřovatel zápisu: ………………………………………………………………………….

Datum a místo: Leopoldov 4. 3. 2017